Загадайте двузначное число от 40 до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. Прибавьте 17, разделите на 2 и закройте глаза. Темно, правда?

Share